Logo Villapark Zuideinde

Bestemmingsplan

Bebouwingsregels voor de kavels gelegen aan het Zuideinde.

Voor de bouwpercelen gelden de volgende bebouwingsregels:

 • Voorgevelrooilijn: 15,00 m. uit de as van de huidige weg
 • Voorgevelzone: 2,50 m
 • Min. Afstand tot de zijgrenzen bouwperceel 4,00 m
 • Min. Afstand tot de achtergrens bouwperceel: 0 m
 • Onderlinge afstand bebouwing: minimaal 8,00 m
 • Max. breedte voorgevel: 10,0 m
 • Max. bebouwingspercentage bouwperceel: 30%, tenzij huidige overschrijding positief is bestemd
 • Situering op de kavel haaks op -of evenwijdig aan het Zuideinde
 • De goothoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 4,50 m, de maximale nokhoogte is 8,00 m, met uitzondering van de molenstompen
 • Voor bestaande bedrijven geldt een max. goothoogte van 8,00 m
 • Voor de molenstompen geldt een max. bebouwingshoogte van 9,50 m
 • De goothoogte van aanbouwen is maximaal 25 cm boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw gelegen
 • Aanbouwen mogen worden afgedekt met een kap waarvan de nokhoogte minimaal 1,00 m onder de nok van de hoofdbebouwing is gelegen
 • Goothoogte van de bijgebouwen is max 3,00 m
 • De nokhoogte van bijgebouwen is maximaal 5,50 m
 • In de bestemming "groen" zijn bouwwerken toegestaan tot een maximum oppervlak van 20m2. Hier geldt een maximale bebouwingshoogte van 2,70 m en de bebouwing dient min 5,00 uit de zij- en achtergrenzen te staan.

Uitgangspunten voor de uitwerking.

1. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de ruimtelijke opbouw van het lint zoals hierboven beschreven zoveel mogelijk dient te worden behouden. Dit betekent dat de huidige dichtheden, bouwhoogtes, rooilijnen en verkavelingsrichting als uitgangspunt worden genomen.

2. Voor een aantal lege percelen vervalt de agrarische bedrijfsbestemming: tussen Zuideinde 30 en 30a, tussen Zuideinde 31d en 32 en tussen Zuideinde 34 en 36. In de nieuwe situatie is op deze locaties woonbebouwing in een zeer lage dichtheid toegestaan. Hiermee wordt het contrast tussen open en gesloten stukken gehandhaafd en blijven er voldoende doorkijkmogelijkheden naar het achtergebied mogelijk

3. Qua bestemmingen zijn alleen woningen toegestaan met uitzondering van de niet wegbestemde bestaande bedrijven die worden gehandhaafd met een maatbestemming

4. Vanwege de afwijkende verschijningsvorm worden voor de molenstompen aparte bebouwingsregels opgesteld

5. Aan de achterzijde van de woningen bevindt zich een groenzone.

Voor meer en uitgebreide informatie www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

Bestemmingsomschrijving kavels Reinier Rondhorstdijk

De voor "wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen en garageboxen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden;

b. "Waarde-archeologie" (als bedoeld in Waarde-Archeologie -2), voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Bouwregels

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd, inclusief uitstekende delen zoals balkons en dak overstekken, met uitzondering van de bouw van botenhuizen en garages, indien lid f van toepassing.

b. met uitzondering van de woningen gelegen aan de Reinier Rondhorstdijk oostzijde gelden de volgende bepalingen met betrekking tot het bebouwingspercentage: het bebouwingspercentage voor bouwpercelen kleiner dan 600 m2 bedraagt 30%, het bebouwingspercentage voor bouwpercelen groter dan 600 m2 bedraagt 25%. Indien sprake is van een gezamenlijk toegangspad wordt de oppervlakte van het bouwperceel opgehoogd met een evenredig deel van de oppervlakte van dit gezamenlijke toegangspad. Indien sprake is van een garage buiten het bebouwingsveld, telt deze garage mee bij het maximale bebouwingspercentage. Indien sprake is van een boothuis buiten het bebouwingsveld telt deze oppervlakte niet mee met het bebouwingspercentage.

c. voor bouwpercelen kleiner dan 600 m2 geldt een maximaal bouwvolume van 1,5 maal de oppervlakte van het bouwperceel . Indien sprake is van een gezamenlijk toegangspad wordt het oppervlakte van het bouwperceel opgehoogd n met een evenredig deel van het oppervlakte van dit gezamenlijke toegangspad;

d. in afwijking van het bepaalde onder c. geldt voor de woningen gelegen aan de Reinier Rondhorstdijk oostzijde dat het maximale bouwvolume 1,5 maal de oppervlakte van het bouwperceel, met een maximum van 1.200 m3.

e. de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter, met uitzondering van de op de verbeelding aangegeven bouwvlak met bouwhoogte van 3 meter, waar een bouwhoogte is toegestaan van maximaal 3 meter op de grens van het bouwvlak tot maximaal 9 meter (grenzend aan bouwvlak waar 9 meter is toegestaan), binnen een hellingshoek van kleiner dan of gelijk aan 60 graden;

f. garages buiten de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken mogen uitsluitend worden gebouwd bij naast elkaar gelegen bouwpercelen. De garage, met een bouwhoogte van maximaal 2,5 meter, is toegestaan indien deze gebouwd wordt op de grens van het bouwperceel en gekoppeld wordt aan de garage van dat naburig bouwperceel;

g. per bouwperceel is één botenhuis toegestaan, (met uitzondering van de woningen gelegen aan de Reinier Rondhorstdijk alwaar geen botenhuizen zijn toegestaan) met een bouwhoogte van maximaal 1,5 meter gemeten vanaf hoogste waterpeil (NAP -5,2), een en ander met dien verstande dat voor zover tevens is toegestaan op de grondenaangewezen voor "Groen" en "Water" het totaal niet meer dan één botenhuis bedraagt;

h. per bouwperceel dienen minimaal twee parkeerplaatsen gerealiseerd te worden, garages worden hierbij niet meegerekend.

i. bebouwing onder het maaiveld respectievelijk onder NAP -4,80 meter, zoals een kelder, mag buiten het bebouwingsveld worden gesitueerd met dien verstande dat de afstand tot de kavelgrens minimaal 0,5 meter bedraagt;

j. voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde-Archeologie - 2", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

Voor meer en uitgebreide informatie www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

Verkopende makelaars

Neem voor meer informatie contact op met de verkopende makelaars.

Disclaimer
Developed by U-Lab
Villapark Zuideinde